ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κέντρων Ξένων Γλωσσών των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων.

Οι φορείς (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. και εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που ρυθμίζονται από τον ν. 4430/2016 - κοιν. Σ.ΕΠ.) που υποβάλλουν γνωστοποίηση λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων :

  • συγκεντρώνουν πριν την υποβολή της γνωστοποίησης τα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά
  • Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά – εκτός των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου- εκδίδονται εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης
  • Τηρούν στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τους, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά.

1. ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

(ε) Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου του άρθρου 9 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α.(Β’ 609).

2. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. και εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που ρυθμίζονται από τον ν. 4430/2016 - κοιν. Σ.ΕΠ.) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(α) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της ΕΕ και ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(β) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

(γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

(δ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού και ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(ζ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

(η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

(θ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (ι) Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου του άρθρου 9 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α.(Β’ 609).

3. Τα δικαιολογητικά των περ. (στ), (ζ) και (η) δεν απαιτούνται για Ν.Π.Δ.Δ. Το δικαιολογητικό της περ. (θ) δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ., για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio).

4. Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης. Επίσης, όπου απαιτείται, να έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του νομικού προσώπου ή στο όνομα του φυσικού προσώπου.

5. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Για τον ΕΟΠΠΕΠ, ως ΝΠΙΔ, δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ως εκ τούτου, το αντίγραφο ποινικού μητρώου τηρείται από τον φορέα της δραστηριότητας μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Ομοίως, αναζητούνται αυτεπάγγελτα τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των νομικών προσώπων, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση, τηρούνται από τον φορέα μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

3. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ – ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :

α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).

β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

γ) Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτιρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

δ) Ειδικά για την πυροπροστασία απαιτούνται τα εξής:

α. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τους τριάντα (30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «Εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

β. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων και Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να εφοδιασθεί με το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/2012 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1794).

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας ανά δραστηριότητα (Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών) απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 6 του άρθρου 281 του ν. 4442/2016, καθώς και το άρθρο 9 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α.(Β’ 609), το οποίο ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκ του παραβόλου, ποσοστό 80%, δηλαδή ποσό 400 ευρώ κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-πληρωμές» στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή ποσό 100 ευρώ υπερ του κρατικού προϋπολογισμού που κατατίθεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». Δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική προμήθεια του παραβόλου υπερ του κρατικού προϋπολογισμού, η προμήθεια του εν λόγω παραβόλου γίνεται από τις κατά τόπους εφορίες (Δ.Ο.Υ.), δηλώνοντας τον κωδικό ΑΛΕ 1450113002.

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας απαιτείται παράβολο 100 ευρώ. Ισχύει το ως άνω ποσοστό 80% υπερ ΕΟΠΠΕΠ και 20% υπερ του κρατικού προϋπολογισμού και ο αντίστοιχος ως άνω τρόπος κατάθεσης. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.