Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής

Τι αφορά
Ο Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής έχει ως κύρια καθήκοντα να:
αναθέτει εργασία στους εργαζόμενους του τμήματός του και να τους συντονίζει, ώστε να παράγεται το προβλεπόμενο έργο με βάση τις αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας, ποσότητας, κόστους και χρόνου,
συνεννοείται με τους ανωτέρους του σχετικά με το πρόγραμμα παραγωγής,τα προβλήματα,την παραγωγικότητα κ.α., φροντίζει για την καλή κατάσταση, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, και να επικοινωνεί με άλλα τμήματα εάν χρειάζεται προκειμένου να το επιτύχει, φροντίζει για την επάρκεια των πρώτων και βοηθητικών υλών στο τμήμα του, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον προγραμματισμό της παραγωγής, φροντίζει ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έγγραφα κατά την παραγωγή σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας, συμμετέχει στην επιλογή των υφισταμένων του,μεριμνά για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού του τμήματος, φροντίζει να επιλύει άμεσα προβλήματα στην παραγωγή και συγκρούσεις του προσωπικού εάν υπάρχουν, ή εφόσον δεν μπορεί να επιλυθούν στο επίπεδό του να απευθύνεται σε ανωτέρους του στην ιεραρχία, να διαβάζει τα κατασκευαστικά σχέδια και οδηγίες παραγωγής ώστε να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του τμήματός,
φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους στο τμήμα του, και τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία και στοιχεία.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το επάγγελμα – θέση του Εργοδηγού Τμημάτων Παραγωγής απαντάται σε όλες τους κλάδους της βιομηχανίας. Συναντάται τόσο στην μεταποίηση όσο και στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Όμως, δεδομένου ότι ο αριθμός των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην χώρα μας μειώνεται κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης, αναμένεται να μειωθούν οι εργοδηγοί παραγωγής που εργάζονται στους κλάδους αυτούς. Αντίθετα, η κατασκευή, η οποία θεωρείται και η ατμομηχανή της οικονομίας εμφανίζει μία κυκλικότητα. Αντίστοιχη κυκλικότητα εμφανίζουν και οι σχετικές δραστηριότητες (λατομεία, μεταποίηση μη μεταλλικών ορυκτών, σιδηρο-και αλουμινοκατασκευές, κατασκευή ειδών υγιεινής κλπ). Κατά συνέπεια δεν αναμένεται σοβαρή διαφοροποίηση (μείωση) της απασχόλησης των προϊσταμένων παραγωγής.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 εργοδηγοί στην Ελλάδα. Όμως η ανάγκη συμπίεσης του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τις δυνατότητες, που παρέχει η τεχνολογία (προγραμματιζόμενες μηχανές κλπ), έχουν οδηγήσει μερικές μεγάλες βιομηχανίες στην εισαγωγή συστημάτων ομαδικής εργασίας για κάποιες φάσεις της παραγωγής, με ταυτόχρονη μείωση των θέσεων των εργοδηγών παραγωγής.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εργοδηγού Τμημάτων Παραγωγής