Ερώτηση

Πώς αναπτύσσεται και πιστοποιείται ένα περίγραμμα;

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων διέπεται από σχετικό θεσμικό πλαίσιο.