Τι είναι τα επαγγελματικά περιγράμματα;

Τα Επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:

  • τίτλος -  ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας
  • ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
  • ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
  • ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές
  • απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του
  • προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
  • ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων