Ερώτηση

Ποιο είναι το όφελος για τον πολίτη;

Tα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

  • αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
  • εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
  • οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
  • προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
  • συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
  • συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
  • ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.