Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προέβη στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του. 

Δικαίωμα Υποβολής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, έχουν: ‘Όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

 

Χρόνος Υποβολής

Οι επιτυχόντες στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κ.Υ.Α. μπορούν από 28/04/2016 να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την αίτησή τους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

Ο φάκελος με την αίτηση και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:

Προς Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για:

Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του

(Προσοχή! Οι αιτούντες να αναγράφουν την κατηγορία της Βεβαίωσης – Πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν)

Οι ανωτέρω καλούνται να προμηθευτούν τις Αιτήσεις από την ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: www.eoppep.gr καθώς και από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, και ώρες από 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις τις ώρες από 10.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο: 210 2709000 (πληκτρολόγηση αριθμού 2) - Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων.

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μαζί με τις αιτήσεις για τη Χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας Ι (Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Αντίγραφο Άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Αντίγραφο Άδειας του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, ή
 • Αντίγραφο Άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

β) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας ΙI (Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙI):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Αντίγραφο Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Αντίγραφο Άδειας του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996, ή
 • Αντίγραφο Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

Την αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο δικαιούχος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που θα υποβληθούν ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Καταβολή Εξετάστρων

Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176)
 • Μέσω Internet Banking, επιλέγοντας μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176

Διάρκεια ισχύος Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) 

Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) που θα χορηγηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ανανεώνονται κάθε οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 1 (Α’ 3/08-1-2013) για τη θεώρηση των εκδιδόμενων αδειών. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).

Τήρηση Μητρώου

Οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, εντάσσονται στο Μητρώο Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο του κατόχου Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).
 • Ονοματεπώνυμο πατρός.
 • ΑΦΜ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
 • Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
 • Κατηγορία Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
 • Μοναδικός κωδικός αριθμός της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού Κατηγορίας I,II, III,IV).

Τήρηση Μητρώου

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΠ/23493/22.4.2016 Απόφαση της 208ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίστηκε το χρονικό διάστημα υποβολής των Αιτήσεων των Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:

 • Έναρξη την: 28η-04-2016
 • Λήξη την: 31η-12-2016