Τα θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του είναι το ακόλουθο:

 • Υπ. Αριθμ. 51585/Υ1 (4)/2016  Κ.Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Φ.Ε.Κ. 995/ Β’/11.4.2016).

  Την ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
 • Π.Δ. 1/2003 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής, και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Φ.Ε.Κ. 3/ Α΄/08-01-2013).

  Το ανωτέρω Π.Δ. μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
 • Υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κοινή Απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 1447/ Β’/14-6-2013).

  Την ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008.

  Τον ανωτέρω Κανονισμό μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

  Τον ανωτέρω Κανονισμό μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.