Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1186, τ. Β’ 26.03.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

«Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

Ακολούθως, από την Τετάρτη 07.04.2021 ξεκινά η υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών των δικαιούχων

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 πατήστε εδώ

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη

Στις 24.01.2020 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 12) ο ν. 4653/2020, με το άρθρο 45 του οποίου τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 3982/2011 (Α’ 17) και προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία:

«16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθορίζεται η μορφή των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγησή τους, και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Σε συνέχεια του ανωτέρω, παρέχεται θεσμικά εξουσιοδότηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εισηγηθεί προς έγκριση και υπογραφή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα ανωτέρω, προκειμένου να δύναται να χορηγήσει τα εν λόγω Πιστοποιητικά, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2067 (EE L 301).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 με τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008.

Για το νέο Κανονισμό 2015/2067 και το νέο θεσμικό πλαίσιο, πατήστε:
1. ΚΑΝ. 2015/2067
2. ΦΕΚ 4260/Β’/ 6.12.17 ΚΥΑ

Προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να δύναται να χορηγεί τις ανωτέρω Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά Κατηγορίας I, II III και IV) απαιτείται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51585/Υ1/29.03.2016 (ΦΕΚ Β’ 995) Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής».