Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικών κατηγορίας I, ΙΙ, III και IV Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1186, τ. Β’ 26.03.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

«Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 πατήστε εδώ.

Για την υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να αποσταλούν και να πρωτοκολληθούν μέσω της Πύλης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  https://protocol.eoppep.gr/ με τη χρήση κωδικών TAXISNET, η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ΑΙΤΗΣΗ για τη χορήγηση Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού.