Αποτελέσματα για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για:

-Μία (1) θέση στελέχους Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείρισης Περιεχομένου (Content - digital management)

-Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη με εμπειρία στη διαχείριση έργων ΕΣΠΑ

- Μία (1) θέση στελέχους υποστήριξης του διοικητικού συντονισμού και τον προγραμματισμό των δράσεων που περιλαμβάνει η Πράξη και το Υποέργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Αποτελέσματα για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» MIS 5069281, η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 10432/08-07-2022».

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης