Από τις θεμελιώδεις αρχές του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η εξασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πιθανά διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική, κοινωνική ή προσωπική τους ταυτότητα.

Ο όρος «χαρισματικοί και ταλαντούχοι» μαθητές (gifted and talented) έχει γίνει ευρέως αποδεκτός από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς ίσως να είναι εξ ολοκλήρου ικανοποιητικός. Στην ελληνική νομοθεσία η κατηγορία αυτή των μαθητών ανεφέρθη ως «μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα»[1]. Η χαρισματικότητα και το ταλέντο αποτελούν διαφορετικότητα σε επίπεδο αναγκών και ικανοτήτων που σχετίζεται με υψηλή δημιουργικότητα, επιμονή, προσήλωση στην επίτευξη στόχων, υψηλή νοημοσύνη, επεξεργασία πληροφοριών, κινητική ανάπτυξη που όμως χρειάζεται καταλλήλους περιβαλλοντικούς παράγοντες για να μορφοποιηθεί σε υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα .
Οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα -όπως και σε όλο τον κόσμο- ως μία ξεχωριστή κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α 199/2.10.2008) για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο άρθρο 3 παρ. 3 ορίζεται ότι "Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα"[1].
Ωστόσο ανεξαρτήτως από το αν έχουν υψηλές ή χαμηλές επιδόσεις δεν τυγχάνουν συχνά αναγνώρισης και πολλές φορές 'περιθωριοποιούνται' μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν ευνοεί τη διαφορετικότητα.

Αν πιστεύεις ότι μπορεί να ανήκεις σε αυτή την ειδική κατηγορία μαθητών, δες αναλυτικά τις πληροφορίες που υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους:

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."