Όταν αναζητάς το σωστό επάγγελμα για σένα και τη διαδρομή που θα σε οδηγήσει σε αυτό, ένα σημαντικό μέρος της πληροφόρησης που πρέπει να έχεις, αφορά την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο θα μπορέσεις να απασχοληθείς επαγγελματικά και να εργαστείς είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως μισθωτός, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.


Δες, λοιπόν, στη συνέχεια τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, πώς θα αναζητήσεις εργασία, καθώς και αρκετές πληροφορίες για τα επαγγέλματα. Σε αυτές τις πηγές θα προσθέσεις την πολύτιμη γνώση των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου ή των δασκάλων σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."