Στην ενότητα αυτή θα βρεις απαντήσεις στο τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίας και ποια είναι εκείνα τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν επιχειρηματία. Στη συνέχεια, μέσα από μια σειρά από ερωτήματα έχεις την ευκαιρία να ανιχνεύσεις τα δικά σου προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με την προοπτική μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."