Αν έχεις ήδη γράψει Πανελλαδικές μπορείς από την εφαρμογή να δεις το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τα Μόριά σου.

Πώς Προκύπτουν όμως αυτά τα νούμερα;


Βαθμός Πρόσβασης (ΒΠ)
Από κάθε μάθημα που εξετάζεται πανελλαδικά προκύπτει ο Βαθμός πρόσβασής σου από τη σχέση
ΒΠ = Π x 0,3 + Γ x 0,7 (Π: Προφορικός Βαθμός, Γ:Βαθμός Πανελλαδικών)
Ο Προφορικός Βαθμός υπολογίζεται από τους βαθμούς που παίρνεις στο σχολείο σε κάθε τετράμηνο με τη σχέση:
Π.= (ΑΤΕΤΡΑΜ+ΒΤΕΤΡΑΜ)/2
Αν ο βαθμός των πανελλαδικών απέχει περισσότερο από 2 μονάδες από τον Προφορικό, τότε έχουμε προσαρμογή του προφορικού βαθμού ώστε να απέχει μέχρι 2 μονάδες από τον γραπτό. Π= ± 2 (Γ)


Παράδειγμα
Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ=18
Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ=19
Π=18,5
Γ=15,7
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Π=17,7
ΒΠ = 0,3xΠ + 0,7xΓ =
0,3x17,7 + 0,7x15,7 = 16.3
ΒΠ = 16,3

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ)
Είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που εξετάζεσαι Πανελλαδικά.


Παράδειγμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=18,3
ΦΥΣΙΚΗ=16,3
ΧΗΜΕΙΑ=15,2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ=19,4
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ)=18,4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ)=19,6
ΓΒΠ=(18,3+16,3+15,2+19,4+18,4+19,6) / 6=17,866..
ΓΒΠ=17,87

 

Υπολογισμός Μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
A.
Ανάλογα με τους συντελεστές στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που προκύπτει απο το συνδυασμό Κατευθυνσης και Επιστημονικού Πεδίου, διαμορφώνονται οι δύο παρακάτω σχέσεις:
1. (ΓΒΠ x 8 +1.3 + ΒΠΒΑΡ.2x0,7) x 100
2. (ΓΒΠ x 8 +0.9 + ΒΠΒΑΡ.2x0,4) x 100
όπου ΓΒΠ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
ΒΠΒΑΡ.1/2 ο Βαθμός Πρόσβασης στο Μάθημα βαρύτητας 1 ή 2.
Έτσι αν έχω σε όλα τα μαθήματα 20, στην πρώτη περίπτωση θα πετύχω μέγιστη βαθμολογία:
(20 x 8 + 20 x 1.3 + 20 x 0.7) x 100
(160 + 26 + 14) x 100
max=20000


Ενώ αν έχω σε όλα τα μαθήματα 20, στην δεύτερη περίπτωση θα πετύχω μέγιστη βαθμολογία:


(20 x 8 + 20 x 1.3 + 20 x 0.7) x 100
(160 + 18 + 8) x 100
max=18600

 

Παράδειγμα 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΕΠ1
ΒΠ ΑΡΧΑΙΑ = 18,6
ΒΠ ΙΣΤΟΡΙΑ = 19,2
ΒΠ Ν.Λ. = 15,4
ΒΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ = 16,3
ΒΠ Ν.Γ. = 17,2
ΒΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) = 15,2
ΓΒΠ = 16,98
(16,98 x 8 + 18.6 x 1.3 + 19.2 x 0.7) x 100
(135.84+24.18+13.44) x 100
17346 ΜΟΡΙΑ

 

Παράδειγμα 2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΕΠ1
ΒΠ ΑΡΧΑΙΑ = 18,6
ΒΠ ΙΣΤΟΡΙΑ = 19,2
ΒΠ Ν.Λ. = 15,4
ΒΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ = 16,3
ΒΠ Ν.Γ. (ΓΠ) = 17,2
ΒΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) = 15,2
ΓΒΠ = 16,98
(16,98 x 8 + 17,2 x 0,9 + 15,2 x 0.4) x 100
(135.84+15,48+6,08) x 100
15740 ΜΟΡΙΑ

 

Παράδειγμα 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΠ5
ΒΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ = 16,3
ΒΠ ΦΥΣΙΚΗ = 18,4
ΒΠ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ = 15,4
ΒΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ = 19,6
ΒΠ Ν.Γ. (ΓΠ) = 16,5
ΒΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) = 19,4
ΒΠ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ = 17,3
ΓΒΠ = 17,56
(17,56 x 8 + 19,4 x 1,3 + 17,2 x 0.7) x 100
(140,48 + 25,22 + 12,04) x 100
17774 ΜΟΡΙΑ

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."