Ο επιχειρηματίας είναι το άτομο που οργανώνει όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή (προϊόντων ή υπηρεσιών) με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τα άτομα που έχουν μια κλίση προς την επιχειρηματικότητα είναι συχνά άτομα που θέλουν να πετύχουν στόχους, έχουν αυτοέλεγχο, επιθυμούν να είναι δημιουργικά και ανεξάρτητα και έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κινδύνους[1].

Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που:

  • παίρνει αποφάσεις
  • αναλαμβάνει κινδύνους,
  • εισάγει αλλαγές και καινοτομίες
  • παρακολουθεί πρωτοποριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ώστε να αντλεί ιδέες,
  • αναζητά ευκαιρίες κέρδους και
  • υιοθετεί έξυπνες στρατηγικές[2]


Κάποια άλλα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας είναι επίσης: η συνεργατικότητα, η προώθηση κλίματος επικοινωνίας και αποδοχής των εργαζομένων από τους συναδέλφους, η αποφυγή της «ηθικής παρενόχλησης» του εργαζόμενου και η από κοινού διαχείριση των πληροφοριών μέσω συνεργαζόμενων δικτύων[3].

 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίον κάποιος αποφασίζει να αναλάβει μιαν επιχειρηματική πρωτοβουλία[4]. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα δημογραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι επιχειρηματίες δεν είναι μοναχικοί σούπερ ήρωες, αλλά δημιουργήματα κοινωνικών διαδικασιών. Άλλωστε, και η ίδια η επιχειρηματικότητα είναι μια κοινωνική διαδικασία, που απαιτεί από τους πρωταγωνιστές της την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και τη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων. Η δημιουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει την πρόσληψη, οργάνωση, υποκίνηση ανθρώπων, καθώς και τη συναλλαγή με σημαντικούς άλλους ανθρώπινους παράγοντες (τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους, επενδυτές, συνεταίρους, προμηθευτές, πελάτες)[5].


[1] Πετράκης, Μπουρλετίδης, 2005

[2] Μπουρλετίδης, 2004, σελ.1-2, Εργάνη, 1998, σελ. 27-28

[3] Κοσμίδου-Hardy, 2005β

[4] Εργάνη, 1998, σελ. 28

[5] Byers, et al., 1997

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."