Η δημιουργία της επιχειρηματικής ιδέας είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να υλοποιηθεί η επιχειρηματική ιδέα πρέπει να διατυπωθεί και να οργανωθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία που επινόησε την ιδέα να προσδιορίσει τον τρόπο υλοποίησής της ώστε να καταλήξει σε μία βιώσιμη και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένας καλός τρόπος για να μπει σε μία σειρά και να οργανωθεί η επιχειρηματική ιδέα, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ο παρακάτω[1]:

  • Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα;
  • Τι είδους δραστηριότητα θέλετε να αναπτύξετε;
  • Πώς την οραματίζεστε;

Περιγράψτε, συνοπτικά, την επιχειρηματική σας ιδέα. Ειδικότερα ενδιαφέρει να περιγράψετε σε ποιο κλάδο θα δραστηριοποιηθείτε, ποια είναι η καινοτομία της δικής σας δραστηριότητας σε σχέση με άλλες που ήδη υπάρχουν[2], ποιοι θα είναι οι πελάτες σας και γιατί να προτιμήσουν εσάς και όχι άλλους που ήδη αναπτύσσουν την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Σημειώσεις

 

 

 

 

 

(συνεχίστε και παρακάτω αν χρειαστεί)

 

 

  • Πώς αυτή η ιδέα ή δραστηριότητα ταιριάζει με τις δικές σας ικανότητες, δεξιότητες και στόχους;

Η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να έχει επιτυχία, πρέπει να ταιριάζει με τις ικανότητές μας, τις δεξιότητές μας και τους προσωπικούς μας στόχους. Σε αυτή την ενότητα περιγράψτε πώς η προτεινόμενη δραστηριότητα ταιριάζει με τη δική σας προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τους στόχους σας.

Στην περίπτωση που είστε ομάδα επιχειρηματιών, περιγράψτε πώς η μία ομάδα θα βοηθά και θα συμπληρώνει την άλλη.

Ενδιαφέρει, επίσης, πώς οι επιμέρους ελλείψεις, που πιθανόν υπάρχουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δικές σας δυνατότητες ή της ομάδας, θα ξεπεραστούν (π.χ. με ένα πρόγραμμα κατάρτισης, επιμόρφωσης, με την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.).

Σημειώσεις

 

 

 

 

  

 (συνεχίστε και παρακάτω αν χρειαστεί)

 

  •  Ποιες ανάγκες ικανοποιεί το προϊόν της επιχειρηματικής μας ιδέας;

 

Αν και η ομαδοποίηση των ανθρώπινων αναγκών είναι κάτι το οποίο «σηκώνει πολλή συζήτηση», η πυραμίδα του Maslow μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρουσιαστούν σχηματικά οι ανάγκες που το προϊόν μας ικανοποιεί.

Σε αυτό τον πίνακα καταγράψτε αυτές τις ανάγκες, καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι το προϊόν σας τις ικανοποιεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε μια αναφορά της διαδικασίας ικανοποίησης της ανάγκης που ακολουθεί ο καταναλωτής.

Σημειώσεις

 

 

 

 

 

(συνεχίστε και παρακάτω αν χρειαστεί)

 

 

Αυτός ο τρόπος προσδιορισμού της επιχειρηματικής ιδέας είναι μία φάση προπαρασκευής του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι μία εξειδικευμένη και περίπλοκη εργασία.


Συνήθως, καταρτίζεται από τον επιχειρηματία σε συνεργασία με στελέχη της επιχείρησης που ειδικεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό ή σε συνεργασία με κάποια εξωτερική εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Πάντα, όμως, είναι ο επιχειρηματίας που αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθύνη στη σύλληψη και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου γιατί είναι αυτός που έχει συλλάβει την επιχειρηματική ιδέα.


Η εμπλοκή του επιχειρηματία είναι ακόμα σημαντικότερη στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που απευθύνονται σε πιθανούς χρηματοδότες, γιατί αυτός θα πρέπει να υποστηρίξει την πρότασή τους στους πιθανούς επενδυτές και να τους πείσει ότι το εγχείρημά του μπορεί να είναι βιώσιμο και κερδοφόρο.

________________________________________
[1] Πηγή: Λαμπρόπουλος, Π, (2002), Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας. Οργάνωση, διαχείριση ατομικών και μικρών επιχειρήσεων, Αθήνα: Προπομπός.
[2] Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αυτό ονομάζεται διαφοροποίηση της επιχείρησης. Ο βαθμός δηλ. που μία επιχείρηση προτείνει κάτι διαφορετικό-καινοτόμο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."