Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (μεταγνωστικές ικανότητες)

Η «μεταγνωστική ικανότητα» περιλαμβάνει την επίγνωση των αναγκών για μάθηση, την ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση, την ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, με τη βοήθεια και της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας.

  • Η μεθοδολογία της μάθησης προϋποθέτει να βασίζεται η μάθηση σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες της ζωής και απαιτεί το άτομο να έχει επίγνωση των προσωπικών μαθησιακών στρατηγικών του, των ισχυρών και των αδύναμων σημείων του ως προς τις δεξιότητες και τα προσόντα του και να είναι σε θέση να αναζητεί τις κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την κατάλληλη καθοδήγηση/στήριξη ή και συμβουλές όταν ενδείκνυται.
  • Πολλές εργασίες που κάνουμε κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, όπως η συλλογή πληροφοριών για ένα θέμα και η συγγραφή μιας περίληψης ενός κειμένου, στοχεύουν στην ανάπτυξη αυτών ακριβώς των ικανοτήτων.
  • Το να μπορούμε να εντοπίζουμε τις προσωπικές μας ανάγκες για μάθηση, να μπορούμε να αναζητάμε μεθόδους για να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες, να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης με στόχο να επιτύχουμε στις εξετάσεις για τη σχολή που θέλουμε, να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις που παίρνουμε σε διαφορετικά πλαίσια για να αποκτήσουμε περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους, να δείχνουμε υπομονή και επιμονή αν πρέπει να αποκτήσουμε μια νέα γνώση που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική μας εξέλιξη, είναι μερικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κατέχουμε τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

  • Έχεις αναζητήσει πηγές πληροφόρησης και υλικό προκειμένου να μελετήσεις ένα συγκεκριμένο θέμα ή να κάνεις μια εργασία.
    Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις τον κατάλογο της βιβλιογραφίας που βρήκες.
  • Έχεις μάθει να χειρίζεσαι πολύ καλά μια ξένη γλώσσα διαβάζοντας μόνος/η σου ξενόγλωσσα βιβλία/περιοδικά/ξενόγλωσσες διαδικτυακές πηγές ή έχεις να αναφέρεις άλλα παραδείγματα αυτομόρφωσης.
    Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να αξιοποιήσεις μια συστατική επιστολή από έναν καθηγητή ή γενικά κάποιον που θεωρείς σημαντικό, ο οποίος μπορεί να βεβαιώσει τη συγκεκριμένη δεξιότητά σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."