Επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα

Η επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, προφορικά ή γραπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκφραζόμαστε με ένα τρόπο που να αποτυπώνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε (ή να γράψουμε) και να γινόμαστε κατανοητοί.

Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα αναγνώρισης και χρήσης διαφόρων ειδών κειμένων, την έρευνα, τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών, τη χρήση βοηθημάτων, καθώς και την προφορική και έγγραφη διατύπωση και έκφραση επιχειρημάτων με πειστικό τρόπο κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση.

 • Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η επικοινωνία μας και να προσαρμόσουμε τον λόγο μας ανάλογα.
 • Κατά δεύτερον, η καλή επικοινωνία χρειάζεται ένα λεξιλόγιο αρκετά μεγάλο ώστε να μας επιτρέπει να διαφοροποιούμε τον γραπτό ή προφορικό μας λόγο ανάλογα με τις περιστάσεις και τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι γραπτές εξετάσεις στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο απαιτούν ένα διαφορετικό λεξιλόγιο από τον τρόπο που μιλάμε στο τηλέφωνο.
 • Το να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη γραπτή παραγωγή λόγου (έκθεση), να μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα, να κάνουμε παρουσίαση ενός θέματος σε κοινό, να αναζητήσουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες για κάποιο θέμα, είναι μερικά περιπτώσεις που προϋποθέτουν την καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής μας γλώσσας.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία 

 • Σύνταξη άρθρου για τη σχολική ή τοπική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το απόκομμα της εφημερίδας που φιλοξένησε το συγκεκριμένο άρθρο ή ένας σύνδεσμος στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
 • Ομιλία και παρουσίαση ενός θέματος σε σχολική εκδήλωση, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ή ενός project.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παρουσίαση σε PowerPoint, ένα αρχείο ήχου με μαγνητοφωνημένη την ομιλία σου, μια φωτογραφία ή ένα video.
 • Σύνταξη και κοινοποίηση επιστολής διεκδίκησης, ευχαριστιών ή διαμαρτυρίας για ζητήματα της σχολικής ζωής ή άλλα.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις δείγμα της επιστολής.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."