Στο δικτυακό τόπο «Ο Οδηγός του Πολίτη» http://www.odigostoupoliti.eu/ (θεματική κατηγορία Επαγγέλματα – Επιχείρηση) μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες για τις ισχύουσες προϋποθέσεις για να ανοίξεις επιχείρηση σε διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με επιδοτήσεις και προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."