Στο δικτυακό τόπο «Ο Οδηγός του Πολίτη» http://www.odigostoupoliti.eu/ μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες και να απευθύνεις ερωτήματα για διάφορα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τα πιστοποιητικά της Δημόσιας Διοίκησης.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."