Εκτύπωση

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). όπου μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών του ΕΠΑ.Λ.;

Η φοίτηση τόσο στο Ημερήσιο όσο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο[1] διαρκεί 3 χρόνια.

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

Τα μαθήματα στο Επαγγελματικό Λύκειο περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κάθε Επαγγελματικό Λύκειο διαθέτει ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή διαφορετικούς τομείς και ειδικότητες. Δείτε εδώ τους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα ανά τάξη, τομέα και ειδικότητα μπορείτε να συμβουλεύεστε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο»

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στους αποφοίτους του Μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

Και

Τι Δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ;

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, με στόχο την απόκτηση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

και

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για τους μαθητευόμενους.

Στους αποφοίτους του Μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών – τάξης Μαθητείας χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο».

 

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Επίσης χρήσιμες πληροφορίες προσφέρουν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

 

[1] Από το σχολικό έτος 2018-2019 και εξής η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί επίσης 3 χρόνια. Κατά τα προηγούμενα έτη η φοίτηση σε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο ήταν τετραετής, όπου η Γ και Δ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου αντιστοιχούσε στη Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, αντίστοιχα.