Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης εισαγωγής στους επιτυχόντες του σχολικού έτους  2013-2014  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53  του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014) και του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκαν  με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α’/2014), καθώς και τις κατ΄ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν συμμετοχής τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β’, Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014.

 

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Οι πολύτεκνοι (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους)
  • Οι τρίτεκνοι (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους)
  • Οι επιτυχόντες με αδελφό φοιτητή (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή στην Περιφέρεια φοίτησης του αδελφού)
  • Οι ορφανοί από τον ένα γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους)
  • Οι ορφανοί και από τους δυο γονείς (στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους)
  • Με γονείς, τέκνα αδέλφια ή συζύγους πάσχοντες (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους)
  • Τα τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους)
  • Τα πολύδυμα τέκνα (στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή στην Περιφέρεια φοίτησης του αδελφού)

 

- Δεν δικαιούνται μεταφορά θέσης οι επιτυχόντες του 10%

 

- Δεν επιτρέπεται μεταφορά θέσης σε τμήμα της ίδιας πόλης ή σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΙ (Παν/μιο ή ΤΕΙ)

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος, που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του (φυσική ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας.

 

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον 8-ψηφίο κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτησή του, μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. :

http://solon.it.minedu.gov.gr

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 17  Οκτωβρίου 2014.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης  είτε σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση βάσει του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 οφείλουν να επιλέξουν μια (1) και μόνο υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή κ.λ.π.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."