Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

O Yπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, υπέγραψε απόφαση για τη μεταφορά θέσης όσων φοιτητών δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5%. 

 

Οι αιτούντες  δικαιούνται να  υποβάλλουν  αίτηση στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι.,   που   ήταν  η   προτίμησή  τους  προκειμένου  να μεταφέρουν τη  θέση   φοίτησής τους,  έως την  31η  Ιανουαρίου  2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."