Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υλοποιούν ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για τους αποφοίτους τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Η κατάρτιση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προθεσμίες των αιτήσεων, την ακριβή διάρκεια και το κόστος πατήστε εδώ για την Αθήνα και εδώ για τη Θεσσαλονίκη.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."