Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 37 παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) για τα σχολικά έτη 2015/2016 και 2016/2017 και η λειτουργία τους παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Με βάση τα παραπάνω, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2015-16 θα εισαχθούν : α) στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.180 µαθητές και µαθήτριες, προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1992-1999. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 24-6-2015 έως 31-8-2015 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 

Η επιλογή των µαθητών γίνεται µε το βαθµό Τίτλου Σπουδών και µε κοινωνικά κριτήρια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."