Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Σύμφωνα με  Υπουργική Απόφαση το νέο  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ που θα ισχύσει στο σχολικό έτος 2016-2017 είναι το εξής:

Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ναυσιπλοΐα 2Θ+2Ε
2 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3 Στοιχεία Ναυπηγίας – Ευστάθεια πλοίου – Αρχές Πρόωσης 2Θ +1Ε
4 Ναυτικά Αγγλικά
5 Ναυτική Μηχανολογία 3Θ+2Ε
6 Στοιχεία Μηχανολογικού - Ναυπηγικού Σχεδίου
7 Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου
8 Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου 3 Θ
                     ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Β΄ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ναυσιπλοΐα 2Θ+2Ε
2 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3 Στοιχεία Ναυπηγίας – Ευστάθεια πλοίου – Αρχές Πρόωσης 2Θ +1Ε
4 Ναυτική Μηχανολογία 3Θ+2Ε
5 Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου
                     ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."