ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Έργου» της Πράξης «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ» MIS 5021884 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.