Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την «Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας με φορείς και εμπλουτισμού της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα Προσόντα»