Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ERASMUS + EQAVET NRP (κωδ. 608905-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EQAVET-NRP) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Δικτύου EQAVET»

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + EQAVET NRP (κωδ. 608905-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EQAVET-NRP) - χρηματοδότηση 85% Erasmus+ και 15% εθνική συμμετοχή.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.