ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, διάχυσης, προβολής και δημοσιότητας για την προώθηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής πύλης Europass.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί 7 ημέρες και αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (ημερομηνία ανάρτησης:8.11) ήτοι έως 15/11/2022.
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2023.
Προϋπολογισμός: 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

Για την Περίληψη πατήστε εδώ.
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.