ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 54093/30-9-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ.2 – Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.