Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επιστημονικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» στο πλαίσιο του προγράμματος PLOTEUS GRANT 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID 2014-2016 European Commission / DG Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA 05/2013 (χρηματοδότηση 75%LLP – 25% εθνική συμμετοχή)».

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.