Μετά την πρόσφατη επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεών του, ολοκληρώθηκε η διοικητική ανασυγκρότηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων του. H διαδικασία αυτή για πρώτη φορά υλοποιήθηκε με αντικειμενικά κριτήρια και σαφείς διαδικασίες, όπως προδιαγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος θεσπίστηκε και εφαρμόζεται πέντε χρόνια μετά τη σχετική πρόβλεψη του ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού (ν. 4115/2013). 
Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού πραγμτοποιήθηκε μέσα στο πλαίσιο ενός θεσμοθετημένου συστήματος επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο εγγυάται το κύρος και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των στελεχών του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Έχει ήδη σχεδιαστεί και σε επόμενη φάση θα υλοποιηθεί η πλήρης μηχανοργάνωση των εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας με πρώτο μέλημα την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Νέα Ιωνία, 26/7/2018