Σας ενημερώνουμε ότι ο σύνδεσμος e – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν χρησιμοποιείται για την υποβολή πάσης φύσεως αιτήσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών.