Στο πλαίσιο της ισχύουσας ΚΥΑ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων –Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 228536/ΦΕΚ Β 12 (10-1-2018) και ειδικότερα του άρθρου 30 του Κεφαλαίου Γ Διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ανακοινώνεται στους διαπιστευμένους φορείς από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO/IEC 17024, οι οποίοι έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την πιστοποίηση δεξιοτήτων φυσικών προσώπων και οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, ότι οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.


Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο της πληρότητας και έγκρισης των αιτήσεων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη θεσμικά διαδικασία. Ενδεικτικά:

Μετά την κατάθεση της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ελέγχεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η πληρότητά του εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και σε περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής ή πλημμελώς συμπληρωμένος το νομικό πρόσωπο καλείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ελλείπουν ή να τα διορθώσει. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν από το νομικό πρόσωπο τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή δεν διορθωθούν, ο φάκελος χαρακτηρίζεται ως μη πλήρης και η αίτηση απορρίπτεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφασή του

Τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι φάκελοι είναι πλήρεις, εγκρίνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ως Φορείς διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και η τελική μορφή της χορηγούμενης από τον Φορέα στους εξεταζόμενους Βεβαίωσης Επάρκειας. Σε περίπτωση που παρέλθει το δεκαπενθήμερο χωρίς τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. τεκμαίρεται ότι το νομικό πρόσωπο που είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO/IEC 17024 είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ως φορέας διενέργειας εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και η χορηγούμενη Βεβαίωση Επάρκειας είναι αυτή που έχει υποβληθεί στον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών