Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων EQF NCP National Qualifications Databases 2018-2020, που απορρέουν από το Grant agreement no VS/2018/0189 (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική συμμετοχή 25%).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.