Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 8205/24-02-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 41224/29-11-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».
(Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40543/21.11.2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 4 «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του έργου»).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης.