Αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης». Εξωτερικός συνεργάτης με κωδικό Ε.Α4

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και κράτησης ξενοδοχείων για τις ανάγκες διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ΣΥΕΠ στη Θεσσαλονίκη 21-22-23 Οκτωβρίου 2014 και στην Αθήνα 4-5-6 Νοεμβρίου 2014» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 25372/26-06-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 26403/04-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.