ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».
(Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40543/21.11.2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 4 «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του έργου»).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης.

 

Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης