ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Έργου» της Πράξης «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ» MIS 5021884 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης. 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET στην Ελλάδα, (Απόφαση ΔΕ/4235 της 254ης/07.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου κατά το τρέχον έτος 2018.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, οργάνωσης γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων  δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET στην Ελλάδα, (Απόφαση ΔΕ/4235 της 254/07.02.2017 Συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1)  σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου κατά το τρέχον έτος 2018.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης