Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού 42Σ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στους δυο πύργους ψύξης, στο δώμα του κεντρικού κτηρίου, ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, ΤΚ 14234).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην ανάθεση για ένα (1) έτος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του κεντρικού κτηρίου, ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, ΤΚ 14234).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΟΠΠΕΠ στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς