Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Προκηρύσσει Διαγωνισμό για την «Σύναψη (1) μιας σύμβασης για το έργο «Μελέτη - Ανάπτυξη Πλαισίου Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας (Career Competences Framework)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων EUROGUIDANCE για την τριετία 2018-2020. (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική συμμετοχή 25%).»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού EQF-NCP 2018-2020».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ERASMUS + EQAVET NRP (κωδ. 608905-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EQAVET-NRP) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Δικτύου EQAVET»

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + EQAVET NRP (κωδ. 608905-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EQAVET-NRP) - χρηματοδότηση 85% Erasmus+ και 15% εθνική συμμετοχή.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την «Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας με φορείς και εμπλουτισμού της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα Προσόντα»