Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 24364/01.06.2018) η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με αριθμ. ΑΔΑ 18PROC0031928732018-06-01 την 01.06.2018 το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί και περιληφθεί στο κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, καταχώρισε στην 320η/28.06.2018 Συνεδρίαση του, τους υποψηφίους/ες για τις θέσεις των τριών (3) Εξωτερικών Συνεργατών με αντικείμενο την παροχή έργου υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης της προαναφερθείσας Πράξης, σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, ως εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός»,  στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της πρόσκλησης.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου «Επιστημονικής – Τεχνικής  υποστήριξη των δράσεων EQAVET για το έτος 2018-2019», στο πλαίσιο των ενεργειών που αναπτύσσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως  Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  EQAVET. (χρηματοδότηση 85% Erasmus+ και 15% εθνική συμμετοχή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Έργου» της Πράξης «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ» MIS 5021884 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.