Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία)

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο computer room του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772- 2)  (χρηματοδότηση 100% πρόγραμμα HORIZON 2020) προτίθεται να συνάψει (2) δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (Σ.1, Σ.2) για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός) και επιστημονικής υποστήριξης αντίστοιχα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772-2) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 19604/23-03-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Europass της Ελλάδας (χρηματοδότηση 50% Erasmus+ και 50% εθνική συμμετοχή) και ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-NCP) (χρηματοδότηση Erasmus+ 75% και εθνική συμμετοχή 25%) για το έτος 2016.

Για να κατεβάσετε τα Αποτελέσματα της αξιολόγησης πατήστε εδώ.