Απόφαση της υπ’ αρ. 180/21.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 3 για τη ματαίωση του διεθνή διαγωνισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τίτλο: «Πιλοτική κατάταξη προσόντων παραγωγικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενής τομέας) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (αρ. Διακ. 31Α/2014).».

Πατήστε 
εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) ασπρόμαυρων εκτυπωτών και ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή  για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 34Π/2015 για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 33Π/2015 για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία)».