Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Υπηρεσίες παραγωγής έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού και προβολής της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) www.eoppep.gr/teens» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου –Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους»).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών και toner) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την περίοδο ενός έτους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών εστίασης και φιλοξενίας (Catering) για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2015.

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο: «Kατάταξη προσόντων παραγωγικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενής τομέας) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη του διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πλήρη διαγωνισμό.

Ενημέρωση σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

Απόφαση της υπ’ αρ. 180/21.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη ματαίωση του Διαγωνισμού.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση.