Σύμφωνα με την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε ιδίως με τις διατάξεις του ν. Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) και ισχύει:

 1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται άδεια για:
  - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία).
  - ΚΟΛΛΕΓΙΑ
  Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 151678/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3324/2012).

  Σημειώνεται ότι η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 609 B’ /12.02.2022, με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" θα εφαρμόζεται (συνδυαστικά με το ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει και το ν. 4093/2012, ως ισχύει) για τα Κολλέγια - ΙΙΕΚ - Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, με έναρξη ισχύος της απόφασης δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δημοσιεύθηκε 12/2/2022).
 2. Τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) αδειοδοτούνται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Για τους ανωτέρω φορείς (Κ.Δ.Β.Μ.) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) , όπως ισχύει και την με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 3. Τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), άρθρα 22 επ. όπως ισχύει και την με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ Β' 3324/2012) Υπουργική Απόφαση.

  Σημειώνεται ότι η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 609 B’ /12.02.2022, με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" θα εφαρμόζεται (συνδυαστικά με το ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει και το ν. 4093/2012, ως ισχύει) για τα Κολλέγια - ΙΙΕΚ - Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, με έναρξη ισχύος της απόφασης δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δημοσιεύθηκε 12/2/2022).

 4. Τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αδειοδοτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 151678/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3324/2012).

  Σημειώνεται ότι η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 609 B’ /12.02.2022, με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" θα εφαρμόζεται (συνδυαστικά με το ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει και το ν. 4093/2012, ως ισχύει) για τα Κολλέγια - ΙΙΕΚ - Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, με έναρξη ισχύος της απόφασης δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δημοσιεύθηκε 12/2/2022).

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του ν. 4093/2012 αναφέρεται παρακάτω:

 1. ΦΕΚ 222/12-11-2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 2. ΦΕΚ 3057/18-11-2012

 3. ΦΕΚ 229/19-11-2012

 4. ΦΕΚ 237/05-12-2012

 5. ΦΕΚ 3324/12-12-2012

 6. ΦΕΚ 18/25-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

 7. ΦΕΚ 756/03-04-2013 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 8. ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 9. ΦΕΚ 1584 21/6/2013

 10. Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α') έκτο άρθρο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 11. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 12. ΝΟΜΟΣ 4316/2014 ΦΕΚ 270 Τεύχος Α Άρθρο 120

 13. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 83 Τεύχος Α 11-5-2016

 14. ΝΟΜΟΣ 4415/2016 Άρθρα 28 & 29

 15. Απόφαση υπουργού για τη διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων(20-09-2016)

 16. Ν. 4547/2018, άρθρα 88-89

 17. ΦΕΚ 6030 31/12/2018

 18. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/2019), άρθρα 41-42

 19. Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 25656/19-02-2019: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 20. Ν 4713/2020 και ειδικότερα το άρθρο 3 που αντικατέστησε το άρθρο 4 και ειδικότερα η παρ. 6 αυτού περί συστεγάσεων ιδιωτικών σχολείων

 21. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις" , όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 98 "Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.

 22. Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του
  υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Άρθρα 71 και 72, με τα οποία τροποποιείται ο ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/2016). Οι διατάξεις τους θα τεθούν σε εφαρμογή, 2 μήνες από τη δημοσίευση (12/2/2022) της με αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

 23. Η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 609 /Τεύχος B’ /12.02.2022, με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" και αφορά τα Κολλέγια - ΙΙΕΚ - Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
  Επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος της απόφασης είναι δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δημοσίευση στις 12/2/2022).

 24. Η με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)