ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» (Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»).

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΠ/7275Α/10.07.2014 Απόφαση της υπ’ αρ. 116ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» - Υποέργο 4 εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας».

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 28/07/2014

- Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
- Την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
- Το Έντυπο Υποβολής Πρότασης – Υποψηφιότητας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης (μηχανισμός Help - Desk) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» (Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»).

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 8205/24-02-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 41224/29-11-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».
(Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40543/21.11.2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 4 «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του έργου»).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης.