Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Real Game στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου – Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 54093/30-9-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ.2 – Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης».

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου για τον εμπλουτισμό της Βάσης Δεδομένων καταγραφής Tίτλων & Φορέων Δια Βίου Μάθησης (Καταχώρηση Δεδομένων στη Βάση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 2 «Κατάταξη των προσόντων στο Ε.Π.Π. και αντιστοίχιση τους στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»).

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας.

Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ. 2 - Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου Ν. Ιωνίας ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.