Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει πρόσκληση για την«Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει πρόσκληση για την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και παραμετροποίησης του προγράμματος λογιστικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Pylon Commercial»»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και ασφάλειας για τις ανάγκες του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε της διευκρινίσεις

Ανακαλείται ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και ασφάλειας για τις ανάγκες του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41» (Αρ. Διακήρυξης: 56Σ/2021).

Για την προβολή της σχετικής πράξης πατήστε εδώ.