Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020» (Α.Π. 26718 -12/06/2018).

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020», ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/32542 απόφαση της υπ. αριθμ. 325/26-07-2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, θέμα 20 και το συνημμένο σε αυτή πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, καμία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από την πρόσκληση. Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων «Learning Opportunities and Qualifications in Europe» http://ec.europa.eu/ploteus/el, στην οποία συνδέεται η Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, αναβάλλεται η λόγω πρόσκληση, μέχρι τη λήψη σχετικής ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 24364/01.06.2018) η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με αριθμ. ΑΔΑ 18PROC0031928732018-06-01 την 01.06.2018 το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί και περιληφθεί στο κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, καταχώρισε στην 320η/28.06.2018 Συνεδρίαση του, τους υποψηφίους/ες για τις θέσεις των τριών (3) Εξωτερικών Συνεργατών με αντικείμενο την παροχή έργου υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης της προαναφερθείσας Πράξης, σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, ως εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός»,  στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της πρόσκλησης.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου «Επιστημονικής – Τεχνικής  υποστήριξη των δράσεων EQAVET για το έτος 2018-2019», στο πλαίσιο των ενεργειών που αναπτύσσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως  Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  EQAVET. (χρηματοδότηση 85% Erasmus+ και 15% εθνική συμμετοχή)