Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄

Σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και σε όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και,

Όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1).

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ τα ονόματα όσων κατέθεσαν Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών και Αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας και η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.

Για να κατεβάσετε τον κατάλογο πατήστε εδώ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  με αντικείμενο την Πιστοποίηση Προσόντων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και με κεντρικές επιδιώξεις:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ οι Φορείς ( Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2) που έχουν λάβει  άδεια λειτουργίας Θα τους αναζητήσετε στις διαδρομές:  ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -> Αναζήτηση φορέων. ή ενναλακτικά ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ->Φορείς Διά Βίου Μάθησης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Για κατάθεση αναγγελίας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας πατήστε εδώ.
Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου, ώρες: 13:00 – 15:00, στα τηλέφωνα  210- 2709054-5-7-8-9

 

Για αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης πατήστε εδώ.

Πληροφορίες : Τμήμα Αδειοδότησης Δομών, ώρες: 12:00 – 16:00, στο 210 2709037, 210 2709079 και στο 210 270 9125 έως και 9130

Πληροφορίες: Φιολιτάκη Μαρία:   210 27.09.125   Δρανίδου Σοφία :   210 27.09.127  
 
Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 27.09.176

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2013 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25.1.2013) ανέλαβε από 1η Μαΐου 2013: