Στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά μεταβαίνει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, τον οποίο συνοδεύει, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), κ. Ιωάννης Βουτσινάς με κλιμάκιο μηχανικών, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τις ζημιές σε φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και να συντονίσουν την αποκατάστασή τους. Επίσης, το κλιμάκιο συνοδεύει και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης , ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως αρμόδιος οργανισμός για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης για να εντοπισθούν και καταγραφούν προβλήματα που ενδεχομένως έχουν προκύψει λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Όλα τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4093/2012 και Ν.4111/2013, και δεν έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες, καλούνται να σπεύσουν να υποβάλλουν στον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό φάκελο, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως και 31/12/2013

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:
Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2011» και
Γ. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4)

Σύμφωνα με το έκτο άρθρο του ΦΕΚ 268/Α’/10.12.13, παρατείνεται έως 31/12/2013, η ισχύς των αδειών των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τις κατά τόπους Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις και είχαν ανανεωθεί για τα έτη 2012 – 2013»

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄

Σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και σε όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και,

Όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1).